НЭМЭЛТ САНДАЛ БА ӨӨРЧЛӨЛТ

НЭМЭЛТ САНДАЛ БА ӨӨРЧЛӨЛТ

Шат дараатайгаар олон байгууллага, олон хүнтэй уулзсаны үр дүнд боломж бололцоо, нөхцөл байдалдаа тааруулан "жуулчдад зориулсан нэмэлт суудал"-ын өөрчлөлт

1. Сандал хооронд өвдөг тулахгүй зайтай болов 
2. Сандлууд хөдөлгөөнгүй болж бэхлэгдэв
3. Арын хүн урдах орчноо харагдахуйц шатлал бүхий суурьтай болов