МОНГОЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН 2019 ОНЫ IX САРЫН ЭВЕНТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ МЭДЭЭ