БАЙРШУУЛАХ ХЭРЭГСЭЛ 2018 МЭДЭЭЛЭЛ

БАЙРШУУЛАХ ХЭРЭГСЭЛ 2018 МЭДЭЭЛЭЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА БАЙРШУУЛАХ ХЭРЭГСЛИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ