313, 3rd Floor, Tuushin Building info@travelmongolia.org
Image
Working hours
09:00 - 18:00
Contact us
Image

Branches & Councils

Image
NATIONAL TOURISM COUNCIL
The Mongolian Tourism Association established a "National Tourism Council" on April 4, 2022. The council consists of representatives from tourism associations of 21 Aimags and Ulaanbaatar city. A memorandum of understanding was signed to formalize this collaboration.

The main objective of the Mongolian Tourism Association and the regional tourism associations, including those in Ulaanbaatar city, is to address the challenges faced by tourism businesses at the provincial and governmental levels. This includes improving the legal framework, conducting market research in the sector at the international level, and promoting an integrated professional policy. The collaboration follows the principle of "public-private partnership" and aims to provide significant support and impetus to the tourism industry in Mongolia.
The main objectives of the National Tourism Council:
The main objectives of the National Tourism Council, as stated in the Memorandum of Understanding, are as follows:
  • Pursuant to § 22.5 Article of the Law on the Legal Status of the Ministry of Mongolia and the Article §16.1.1 Article of the Law on Tourism, target to the implementation of "Neo-Revivalism and Tourism" policy which mention in the Memorandum of Understanding on Partnership of Government and Private Sector was signed by the Ministry of Environment and Tourism and the National Tourism Council of Mongolia on 04 April, 2022 and to the development of the tourism sector as a priority sector as well as to execute some government functions within the framework of professional associations and private sector partnerships.
  • According to Article 1.1 of the Memorandum of Understanding signed between the Mongolian Tourism Association and the National Tourism Council on April 4, 2022, the Mongolian Tourism Association and local tourism associations have united to address the problems faced by entrepreneurs of the Mongolian tourism sector at the government level, improve the regulatory framework, promote research and analysis of the sector at the international level, and implement the integrated professional policy in cooperation with the ministries and the local government organizations in charge of tourism.
  • In compliance with Article 1.1 of the Memorandum of Understanding signed between the Mongolian Tourism Association and local and regional tourism associations on April 4, 2022, ensuring the regional development of the tourism industry, promoting the development of creative cultural production based on local history, culture, and ethnic heritage, and pursuing unified professional policies in cooperation with the Mongolian Tourism Association.
In order to implement and achieve this main goal, we organized our first meeting on June 26, 2022, and passed our operating rules.

Зөвлөлүүд

01

Хууль эрх зүй бодлого төлөвлөлт, төсөл хөтөлбөр

“Төрөөс аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсөл хөтөлбөрүүдийг системтэй боловсруулж, хэрэгжүүлэх гишүүдийн оролцоог хангах, МАЖХ-ны бодлогын алсын хараа, зорилго, зорилт хэрэгжүүлэх
02

Гишүүнчлэл хамтын ажиллагаа

Гишүүн байгууллагуудын эдлэх давуу эрх, боломж, нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн ажлуудыг санаачлан гүйцэтгэх, сурталчлах - Аялал жуулчлалын салбарыг дэмжигч хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
03

Зах зээл маркетинг

Олон улсын аялал жуулчлалын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, гадаад сурталчилгаа, маркетингийн ажлыг эрчимжүүлэх, цар хүрээг нэмэгдүүлэх
04

Орон нутгийн аялал жуулчлалын хөгжил

Орон нутгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд шаардлагатай зөвлөмж зөвөлгөө боловсруулж, мэдээ мэдээллээр хангах, үйлчилгээний чанар стандартыг нэмэгдүүлж, бүс нутгийн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд бодлогоор дэмжин хамтран ажиллах
05

Сургалт, судалгаа хүний нөөц

Аялал жуулчлалын салбарын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн судалгааны ажлыг тогтмол хийж, ажлын байранд нийцсэн үйлчилгээний ажилтны сургалтыг тогтмол явуулах, мэргэжилтэй боловсон хүчин хүний нөөц бэлдэхэд хувь нэмрээ оруулах
06

Зорих газар бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт

Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх замаар Монгол улсад ирэх жуулчдын урсгалыг нэмэгдүүлэх
07

Санхүү хөрөнгө оруулалт

Бусад салбарын топ аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, 21 аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх улсын төсөвт санал боловсруулан хүргүүлэх, олон улсын аялал жуулчлалын мэргэжлийн холбоод, нийгэмлэгтэй хамтын ажиллагааг эхлүүлэх, хөрөнгө оруулалт босгох
08

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн харилцаа

МАЖХ, салбарын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах
09

Дижитал, цахим технологи инновацийн хөгжил

Салбарын нэгдсэн дата сан үүсгэх бүрдүүлж, гишүүдэд болон аялал жуулчлал сонирхогчдод зориулсан дижитал мэдээлэл IT үйлчилгээний багцуудыг бий болгох
Image

Office address:

  • 313, 3rd Floor, Tuushin Building
    Ulaanbaatar, Mongolia
  • info@travelmongolia.org
  • +976-99072779

Social List