Чиг үүрэг

Чиг үүрэг

2011 оноос хойш Аялал Жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай байгуулсан "Хамтын ажиллагааны гэрээ”-ний дагуу Төрийн чиг үүргийг гэрээгээр хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:

  • Тур операторын ангиллын гэрчилгээ олголт
  • ОУ-ын үзэсгэлэн зохион байгуулах, аялал жуулчлалын гадаад сурталчилгаа
  • Аялал жуулчлалын салбарын сургалт, давтан сургалтууд

Чиг үүрэг
Share :